Regulamin zakupów przez internet w sklepie „Na dobrą sprawę”


1. Definicje

 1. Fundacja oznacza Fundację Go’n’Act, z siedzibą w Biestrzykowie, ul. Parkowa 17, 55-010, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Fundacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590423, NIP: 896-154-64-48, REGON: 363193650;
 2. Klient oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i która przegląda lub używa stron www.nadobrasprawe.pl, https://www.facebook.com/nadobrasprawe.sklep oraz Instagram/nadobrasprawe_sklep w celu zakupienia oferowanych tam Towarów;
 3. Koszyk - funkcjonalność Sklepu internetowego, dzięki któremu Klient składa Zamówienia określając liczbę zamawianych towarów, adres oraz sposób dostawy, formę płatności i inne dane służące do wystawienia przez Sklep interentowy prawidłowego rachunku;
 4. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin;
 5. Sklep internetowy oznacza sklep charytatywny „Na dobrą sprawę” prowadzony przez Fundację, prowadzący sprzedaż towarów używanych za pomocą sieci Internet, dostępny pod domeną www.nadobrasprawe.pl;
 6. Strony oznaczają stronę www.nadobrasprawe.pl oraz profile na serwisach https://www.facebook.com/nadobrasprawe.sklep oraz Instagram/nadobrasprawe_sklep;
 7. Towary - produkety oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w Sklepie internetowym.
 8. Zamówienie - oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, określające rodzaj i liczbę towaru.2. Postanowienia wstępne

  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego „Na dobrą sprawę”, w tym przede zasady składania Zamówień na oferowane w sklepie Towary, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta Towarów, sposoby uiszczenia przez Klienta należności za zamówione Towary oraz prawa i obowiązki Klienta.
  • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie www.nadobrasprawe.pl, skopiować go oraz sporządzić jego wydruk.
  • Klientami Sklepu internetowego mogą być wyłącznie soby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych posiadające adres e-mail, dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych (typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script) oraz rachunek bankowy w polskim banku w walucie PLN.
  • Sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.nadobrasprawe.pl prowadzony jest przez Fundację z następującymi danymi kontaktowymi: (0048) 660 784 555, nadobrasprawe@gmail.com, Fundacja Go’n’Act, ul. Parkowa 17, 55-010, Biestrzyków.
  • Cała zawartość Stron jest przedmiotem praw autorskich należących do Fundacji. Nic na Stronach nie powinno być rozumiane jako udzielane zgody lub pozwolenia na wykorzystywanie zdjęć, treści, znaku towarowego, logo lub innych informacji ze Stron. Kopiowanie lub ściąganie informacji ze Stron nie przenosi na osoby trzecie praw autorskich.
  • Zawartość Stron może być zmieniana przez Fundację. Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru dostarczanego do Klienta, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia i innych czynników związanych z dokonywaniem zakupów przez sieć Internet.
  • Klient zobowiązany jest do korzystania z Sklepu internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz powstrzymać się od wszelkiej aktywności, która mogłaby utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności zaś dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, rozsyłania spamu czy też prowadzenia na stronie Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej etc.

  3.Towary i informacje

  1. Informacje odnośnie oferowanych do sprzedaży towarów w Sklepie internetowym, w tym, ale nie ograniczając się do składu towarów, rozmiarów i innych opisane są na Stronach.
  2. Fundacja sprzedaje towary używane – odzież i akcesoria odzieżowe, które nie są kupowane od producenta ani od oficjalnego dystrybutora, dlatego też Fundacja nie może zagwarantować autentyczności lub marki towarów.
  3. Z uwagi na powyższe Fundacja nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na sprzedawane przez Fundację towary ani też nie świadczy żadnych usług posprzedażnych.
  4. Strony zawierają towary, które są dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym. Towary te mogą być nabywane w sposób opisany w punkcie V niniejszego Regulaminu.

  4. Ceny i płatność

  1. Wszystkie ceny przedstawione na Stronach są w polskiej walucie (złotych – PLN) i obowiązują tylko w momencie ich publikacji.
  2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych w dowolnym momencie bez uprzedzenia klientów – nie dotyczy to jedynie danego Klienta w sytuacji, w której Klient ten złożył już Zamówienie w Sklepie w sposób zgodny z niniejszych Regulaminem.
  3. Ceny Towaru podane w Sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepie stacjonarnym ani w innych punktach sprzedaży. Ceny podane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w sklepie stacjonarnym „Na dobrą sprawę”.
  4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru przez Klienta miejsca dostawy, a także wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt Zamówienia zostaje uwidoczniony w Koszyku przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
  5. Ceny przesyłki dotyczą terytorium Polski. W przypadku wysyłek towarów na teren poza granicami Polski, ceny podawane są indywidualnie. Fundacja pobiera opłaty tylko za podstawową cenę wysyłki. Klient musi zapewnić sobie i za pomocą własnych środków opłaty wynikające z ceł, dodatkowych podatków i innych opłat związanych z transgraniczną dostawą towarów.
  6. Opcje i ceny wysyłki mogą zostać zmienione przez Fundację w dowolnym czasie i przedstawione z niniejszym Regulaminie. Nie dotyczy to jedynie danego Klienta w sytuacji, w której Klient ten złożył już Zamówienie w Sklepie.
  7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718, Sopot, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 191781561.
  8. Dostępne metody płatności: przelew tradycyjny, przelew online, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta za pomocą systemu Blue Media, zwrot dokonywany jest według algorytmów proponowanych przez spółkę Blue Media. W przypadku, gdy płatność została dokonana kartą płatniczą, Fundacja dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego Klienta.
  10. Przed złożeniem zamówienia podawana jest także łączna kwota do zapłaty przez Klienta.
  11. Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności dokonywane są w polskich złotych.
  12. Klient otrzymuje wraz z zakupionym towarem rachunek, która opisuje towar, jego cenę oraz koszty dostawy.

  5. Zamówienia towarów i wysyłka

  1. Zamówień mogą dokonywać tylko Klienci Sklepu zgodnie z definicjami w punkcie I i II (3) niniejszego Regulaminu.
  2. Klient może złożyć Zamówienie na Towary znajdujące się aktualnie w asortymencie Sklepu internetowego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Celem skutecznego złożenia Zamówienia na wybrany Towar należy kolejno dokonać następujących czynności:
   1. dokonać wyboru Towaru oraz kliknąć w przycisk „Dodaj do Koszyka” bądź też równoznaczny znajdujący się obok ikony ze zdjęciem danego Towaru,
   2. dokonać wyboru rodzaju przesyłki tj. sposobu dostarczenia Towaru do podanego przez Klienta miejsca docelowego,
   3. dokonać wyboru metody płatności,
   4. wpisać adres na który ma nastąpić dostawa towaru, a w wiadomości również adres e-mail oraz nr telefonu,
   5. wpisać dane do rachunku,
   6. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

  4. Złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akcepetacją Regulaminu i stanowi skierowaną do Fundacji ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży wybranego Towaru.

  5. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia.

  6. Od chwili zamówienia towaru Klient ma 24 godziny na dokonanie opłaty za towar za pomocą operatora płatności Blue Media automatycznie zintegrowanego ze Sklepem internetowym. Brak opłaty w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją Klienta z zakupu towaru.

  7. Wysyłka zamówionego towaru jest realizowana w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od momentu zaksięgowania wpłaty i podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji. W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia, musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

  8. Odbierając przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku uszkodzenia przesyłki Fundacja zaleca sporządzenie protokołu szkody (wraz z dokumentacją zdjęciową przy odpowiednim paczkomacie) oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Fundację nie później niż w terminie trzech dni. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy, aczkolwiek brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Fundacji oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących konsumentami, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

  9. W przypadku braku możliwości realizacji przez Fundację Zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego Towaru lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, Fundacja poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji niezwłocznie.

  10. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.

  11. Fundacja ma prawo odmówić realizacji zamówień Klienta, który narusza niniejszy Regulamin (w szczególności poprzez regularne składanie Zamówień, które nie następnie nie zostają opłacone).

  6. Reklamacje

  1. Fundacja sprzedaje towary używane wolne od poważnych wad. Fundacja dokłada należytej staranności, żeby oferowane towary zachowały dobrą jakość.
  2. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego zużycie wynikające z normalnego używania rzeczy używanej nie stanowi podstaw do reklamacji. Dodatkowe wady, o których Klient posiada wiedzę w momencie składania zamówienia, nie stanowią podstawy do składania reklamacji.
  3. W przypadku kiedy Klient stwierdzi, że towar posiada wady utajone przez Fundację, może zwrócić towar i żądać zwrotu pieniędzy; może także żądać obniżenia ceny.
  4. Fundacja oferuje używane towary występujące najczęściej w pojedynczych egzemplarzach, dlatego nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru ani usunięcia wady. Koszt wysyłki reklamowanych towarów ponosi Klient.
  5. Po uwzględnieniu reklamacji Fundacja zwróci zapłaconą kwotę, tak szybko jak to możliwe i nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru. Zwrot pieniędzy realizowany jest zgodnie z procedurą opisaną w punkcie IV (viii).

  7. Nieprawidłowości przy świadczeniiu usług drogą elektroniczą

   1. Fundacja oświadcza, iż podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w odpowiednim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   2. Fundacja oświadcza, że w zakresie prowadzenia Sklepu internetowego współpracuje z profesjonalnymi, renomowanymi dostawcami usług (platformą ShopLo, podmiotem świadczącym obsługę płatności online BlueMedia oraz serwisem pośredniczącym w realizowaniu dostaw - Furgonetka), którzy podejmują wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego procesu realizacji Zamówień.
   3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Fundacji o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Informacje te należy kierować na piśmie na adres siedziby Fundacji Go’n’Act bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nadobrasprawe@gmail.com z jednoczesnym wskazaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz adresu do korespondencji.

   8. Ochrona danych osobowych

   1. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE.
   2. Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz warunków, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane, korzystają z przysługujących im praw, można znaleźć w osobnym dokumencie - Polityce prywatności.

   9. Inne postanowienia

   1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży detalicznej towarów Klientom końcowym będącym konsumentami, do użytku osobistego. W celu zakupu towarów od nas przez osoby fizyczne lub prawne z celem odsprzedaży lub celem innym niż użytek osobisty, prosimy skontaktować się z nami, by uzyskać indywidualną ofertę.
   2. Fundacja nie jest odpowiedzialna za możliwe błędy, które mogą pojawić się na stronie z różnych przyczyn, szczególnie te spowodowane przez zmiany ustawień, techniczne przyczyny i inne.
   3. Przy niniejszych ogólnych warunkach obowiązują przepisy prawodawstwa Rzeczpospolitej Polski.
   4. Wszystkie spory Fundacja stara się rozwiązywać w sposób przyjazny, ale jeśli wszystkie możliwości zostały wyczerpane, spory rozstrzygane są przez właściwy sąd.
   5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 roku.
   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl